Hyundai Opel Auto Palace Délpest Land Rover

Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató
A jelen dokumentum célja

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) ismerteti azokat a feltételeket, melyekkel összhangban a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó vagy Ön) személyes vagy anonim adatai gyűjtésre, tárolásra és felhasználásra kerülnek. Kérjük, figyelmesen olvassa át a jelen feltételeket!

Adatkezelő

A weboldalon az Auto Palace Hungary Kft., a British Automotive Hungary Kft. és a Hyundai Holding Hungary Kft. (bejegyzett székhely: H-1186 Budapest, Cziffra György u. 15., Magyarország; a továbbiakban: Auto Palace Group) által meghirdetett álláshirdetésekre beadott jelentkezések során magadott adatokat (a továbbiakban: Jelentkezés Során Megadott Adatok) az Auto Palace Group kezeli. A Jelentkezés Során Megadott Adatokhoz az Auto Palace Group adatkezelés céljának megvalósításában résztvevő munkatársai, vezetői, valamint az Auto Palace Group számítógépes rendszerének kezeléséhez és működtetéséhez kapcsolódó informatikai feladatokat ellátó munkatársak férhetnek hozzá. Egyéb munkáltatók által meghirdetett álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott adatok tekintetében az adott munkáltató tekintendő adatkezelőnek, és az adatkezelésre a saját adatvédelmi szabályai irányadóak.

Félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk, hogy az Auto Palace Group kizárólag a Jelentkezés Során Megadott Adatok tekintetében minősül adatkezelőnek, egyéb munkáltatók által meghirdetett álláshirdetésekre való Jelentkezés Során Megadott Adatokat nem kezeli, azokért felelősséget nem vállal.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az önkéntesen megadott hozzájárulása, illetve szerződés teljesítése.

A Jelentkezés Során Megadott Adatok megadásával– függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Info törvény) és a vonatkozó egyéb, tagállami és uniós hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint megadott hozzájárulása, bizonyos esetekben, a hozzájárulás visszavonása esetén a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén pedig az Info törvény 6. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban. GDPR) 6. cikke .A weboldalon szereplő pozícióinkra való jelentkezéshez, az ott megadott e-mail címre kérjük a személyes adatok megadását, amit a HRszoftver rendszeriben tárolunk. A Jelentkezés Során Megadott Adatok alapján, munkatársaink konkrét állásajánlat esetén megkereshetik a megadott elérhetőségek egyikén.

A weboldal használatával, illetve az adatok megadásával Ön kifejezetten és önkéntes módon azokat elfogadja, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az Auto Palace Group az Ön Jelentkezés Során Megadott Adatait a jelen Nyilatkozat előírásaival és a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban kezelje.A Felhasználói adatok gyűjtése és kezelése

A jelen Nyilatkozat céljából „személyes adat”-nak minősül minden adat, amely természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jelei, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Felhasználó vállalja, hogy az általa a weboldalon megadott valamennyi személyes adat valós és pontos.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a weboldalon találhatóak olyan hivatkozások, melyek külső weboldalakra vezetnek. E külső weboldalak használatára ezen oldalak saját adatvédelmi szabályai vonatkoznak, ezért miután Ön ezekre a hivatkozásokra vagy a megadott gombra kattintott, az Auto Palace Group -nak nincs ráhatása és felügyelete a kattintás révén megadott személyes adatok összegyűjtése, tárolása vagy kezelése tekintetében.

A kezelt adatok köre

Adatkezelésünk az álláskeresők következő személyes adataira terjed ki:

a. azonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)

b. elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

c. nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, érdeklődési terület

d. önéletrajz

Konkrét álláshirdetésre való jelentkezése esetén előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Személyes adatok különleges kategóriáit (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak írásbeli hozzájárulásával és csak abban az esetben kezelünk, ha az Ön által megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges (célhoz kötöttség elve). A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. jelentkezés során elküldött és ezt követően a HRszoftverbe feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatkategóriát.

A weboldal látogatása esetén rendszerünk automatikusan rögzíti annak gyakoriságát. Az így rögzített adatok személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, anonim módon.

Az adatok forrása

Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

a. Az Ön által a részünkre megadott személyes adatok. Személyes adatait megadhatja e-mailen, a jelentkezés során, mely azonnal felkerül a HRszoftver rendszerébe vagy más módon is eljuttathatja részünkre. Az Auto Palace Group számára az adatszolgáltatás önkéntes.

b. Az Ön által nyilvánosságra hozott adatok

c. Az Ön által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához Ön hozzájárult. Amennyiben adatait (pl. önéletrajzát harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékoztatjuk, és tiltakozása esetén az adatokat töröljük. Adatokat vehetünk át továbbá azokból a nyilvántartásokból is, amelyekbe kifejezetten munkakeresés céljából, az adatátadás tényének ismeretében adta Ön meg az adatait.Auto Palace Group karrierrendszer

A Felhasználók a weboldalon elérhető Auto Palace Group karrierrendszeren keresztül, a weboldalon meghirdetett állásokra pályázhatnak, mely az Auto Palace Group munkaerő-toborzási adatbázisába kerül.

Egy meghatározott állásra történő jelentkezés során olyan adatok kerülnek megadásra, melyek a GDPR vagy az Info törvény rendelkezései szerint személyes adatoknak minősülhetnek. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és az Auto Palace Group csak olyan adatok megadását kéri, amelyek az állásra történő jelentkezéshez, illetve az alábbiakban meghatározott adatkezelési célokhoz szükségesek. A Jelentkezés Során Megadott Adatait a GDPR és az Info törvény előírásainak megfelelően kezeljük.

Az Ön által megadott és az Auto Palace Group munkaerő-toborzási adatbázisába, a HRszoftverbe bekerülő információkat az Auto Palace Group munkaerő-toborzási és kiválasztási eljárásában használjuk, többek között például az Ön álláspályázatának elbírálásához és az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából. A kiválasztási folyamatok során a Jelentkezés Során Megadott Adatokhoz adatkezelőként további adatokat rendelhetünk – így például a kiválasztási folyamatok során a közölt vagy átadott további adatokat, a kiválasztási folyamat eredményeit, értékelését – melynek célja a kiválasztási folyamatok támogatása és lebonyolítása. A fentieken kívül adatai felhasználásával a toborzási folyamataink tervezése, nyomon követése, eredményességének megállapítása, értékelése céljából az adatai felhasználásával statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthetünk belső felhasználás céljára.

Tájékoztatjuk, hogy Ön felelősséggel tartozik azért, hogy az Ön által megadott, vagy az álláspályázatában Önre vonatkozó valamennyi információ valós, teljes és naprakész legyen. Adatainak frissítéséről az „Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek” részben olvashat bővebben.

Kérjük, hogy az állásra jelentkezés után kapott hivatkozásokat tartalmazó semmilyen visszaigazoló e-mailt ne osszon meg másokkal.

A Jelentkezés Során Megadott Adatok kezelésének célja a munkaerő toborzás, illetve a munkaerő kiválasztás, továbbá a meghirdetett pozíciókra történő kiválasztási eljárások lefolytatása, a jelentkezői adatbázisunkba foglalt adatok figyelembe vétele a későbbiekben megüresedő vagy új pozíciók betöltése során, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása, az adatkezelőnél folytatott egyes kampányok eredményességének tervezése, értékelése, mérése, valamint az Auto Palace Groupnál, mint adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló munkaerő-közvetítő cégekkel és egyéb érintettekkel meglévő jelöltreferálási rendszer működtetése, és a referálással kapcsolatos elszámolás lebonyolítása.

A Jelentkezés Során Megadott Adatai módosítását, frissítését és törlését bármikor kérheti a job@apgoup.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, mely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Jelentkezés Során Megadott Adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a jelentkezést követő 1 éven belül vonja vissza, egyes adatait (név, születési dátum, e-mail cím) az Auto Palace Group-pal, mint adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló munkaerő-közvetítő cégekkel és egyéb érintettekkel meglévő jelöltreferálási rendszer működtetése és a referálással kapcsolatos elszámolás lebonyolítása céljából megőrizzük a jelentkezést követő 1 évig (jogos érdek mint az adatkezelés jogalapja).

Az adatkezelés során az Auto Palace Group a következő adatkezelési folyamatok ellátásához a HRszoftver Kft. (székhely: H-2045 Törökbálint, Kossuth utca 40.) (a továbbiakban: HRszoftver) mint adatfeldolgozót veszi igénybe a Jelentkezés Során Megadott Adatok vonatkozásában: szerverszolgáltatás, webes felület üzemeltetése és karbantartása. Tájékoztatjuk, hogy a Jelentkezés Során Megadott Adatok tárolása a HRszoftver szerverein történik. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a HRszoftver a fenti szolgáltatások ellátásához alvállalkozókat vehet igénybe.

Adatbiztonság

Az Auto Palace Group tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így megtesszük, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó is megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Info törvény adatbiztonságra vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés időtartama

Az Auto Palace Group karrierrendszerébe feltöltött személyes adatait a meghirdetett pozícióra történő jelentkezését követő 3 évig (általános munkajogi elévülési időn belül) kezeljük, amennyiben azokat ennek lejártát megelőzően nem kéri törölni. Az álláshirdetésre történt jelentkezését és azzal kapcsolatban a Jelentkezés Során Megadott Adatokat szintén 3 év leteltét követően töröljük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti a Jelentkezés Során Megadott Adatok törlését a job@apgroup.hu e-mail címen.

A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Bármikor tájékoztatást kérhet a Jelentkezés Során Megadott Adataid kezeléséről, kérheti személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását, és Ön bármikor jogosult a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a job@apgroup.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Az Auto Palace Group a személyes adatkezelésre vonatkozó információt írásban a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megadja.Ön a fentiekben meghatározott elérhetőségen tiltakozhat a Jelentkezés Során Megadott Adatainak kezelése ellen, amennyiben

• a személyes adatainak kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatfeldolgozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést uniós vagy tagállami jogszabály rendelte el;

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként uniós vagy tagállami jogszabály lehetővé teszi.Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését uniós vagy tagállami jogszabály rendeli el.

A Jelentkezés Során Megadott Adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetőleg az Info törvény szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Info törvény 14-18.§ és 21-23.§ rendelkezései tartalmazzák.

Lépjen kapcsolatba az Auto Palace Group-pal!

Fontos számunkra a véleménye. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése lenne vagy szeretne további információkat kapni az Auto Palace Group adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a job@apgroup.hu e-mail címre. A megadott információkat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.